BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN VE TABİKİ BAŞKANLARININ ASLİ GÖREVİ! 1-

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN VE TABİKİ BAŞKANLARININ ASLİ GÖREVİ! 1-

ABONE OL
13 Nisan 2021 15:05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN VE TABİKİ BAŞKANLARININ ASLİ GÖREVİ! 1-
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hatay İlimiz İçin Yerel Problemlerin Çözümü Noktasında; Bütçenin Nerelere Harcanması Gerektiği, Bu Hususta Seçilen Belediye Başkanı Ve Ekibinin Bu Yöndeki Ödeneklerin Hakkıyla Kamu Menfaatine Yönelik, Vatandaş Odaklı Harcanıp Harcanmadığı Yönünde Bilgilendirici Yazılarım Olacaktır. Takip Etmenizi İstirham Ediyorum..
31 Mart Yerel Seçimlerinde sandık başına giden vatandaşlar, 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticileri belirlerken, seçim yarışının en fazla merak edildiği yerler büyükşehirler oldu. Türkiye’de büyükşehir statüsündeki 30 ilde büyükşehir belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyeleri seçilirken vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri de büyükşehir belediyelerinin görevleri oldu.
Peki, büyükşehir belediyesi nedir? Büyükşehir belediyesinin görevleri nelerdir? İşte ayrıntılar… Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre, nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye’de nüfusu 750 binin üzerinde olan 30 il büyükşehir statüsündedir.
Türkiye’de 2013 yılından yapılan düzenlemeyle birlikte 30 büyükşehir bulunuyor. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Mersin, Kocaeli, Denizli, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Muğla, Kayseri, Eskişehir, Hatay, Şanlıurfa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ordu, Van, Mardin, Malatya, Balıkesir ve Kahramanmaraş’tır.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
– Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
– İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak
– Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak
– Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak
– Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
– Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
– Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak
– Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
– Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
– Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
– Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
– Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek
– Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
– Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
– Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.
– Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
– Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
– Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
– Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
– Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
– Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
– İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek.

En az 10 karakter gerekli