Erten Elektronik
Erten Elektronik
SGK HEYETİNDEN HBC’YE ZİYARET

SGK HEYETİNDEN HBC’YE ZİYARET

ABONE OL
20 Mayıs 2024 13:02
SGK HEYETİNDEN HBC’YE ZİYARET
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sosyal Güvenlik Kurumu Hatay İl Müdürü Hamit Bal ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Hatay Basın Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Müdür Bal’ı HBC Başkanı Hikmet Otuzbir, HBC yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları karşıladı.

Hafta boyunca işletmeleri, STK’ları ve kurumları ziyaret eden Bal, sosyal güvenlik haftası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Müdür Bal basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI NEDEN ÖNEMLİDİR

Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

İl Müdürlüğümüz tarafından Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında; Valilik ziyareti, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyareti (meslek mensupları, odalar, birlikler) ile basın-yayın organlarını bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplumda farkındalık oluşturulmaktadır; ayrıca sosyal medya platformları üzerinden sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE

Sosyal Güvenlik Reformu’nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. SGK çalışanlarımızın da gayretiyle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır.

DEPREM AFETİ NEDENİYLE ERTELEME

Deprem afeti nedeniyle 30/4/2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31/8/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Kurum Yönetim Kurulumuzun kararı ile; meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla ilimizde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) /(SSK) ve (c) bentleri (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının; 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasında mücbir sebep hali kapsamına alınarak; 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 16/9/2024 (15/9/2024 tarihi resmî tatil olduğundan) tarihine kadar (bu tarih dahil), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri yönüyle ise 31/10/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması, 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 30/9/2024 tarihine (bu tarih dahil), 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz  aylarına ait prim borçlarının ise (Ayların 15 ila 14 döneminde  işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28/2/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesi,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi (Tarım Bağ-Kur) ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki (Tarım SSK) sigortalıların 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Aralık dönemine ait primleri ile 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28/2/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesi,

6/2/2023 ila 26/8/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 31/10/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının 28/2/2025 tarihine, 6/2/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının ise 30/9/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılması,

Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmaması,

Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30/9/2024 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması,

Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmemesi, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,

Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,

Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 6/2/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasının ve araçlarına yakalama şerhi konulmaması,

Erteleme kapsamındaki borçların, 28/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın tecil ve taksitlendirilmesi,

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6/2/2023 ila 30/9/2024 olanlar için son ödeme tarihinin 30/9/2024 olarak dikkate alınması, 

Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 1/2/2023 ila 30/9/2024 olanların kontrol muayene tarihlerinin 30/9/2024 olarak kabul edilmesi,

Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6/2/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/8/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 30/9/2024 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi,

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 31/10/2024 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 28/2/2025 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılması, kararları alınmış olup; Ayrıca; 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurular 2/12/2024 tarihine kadar (30/11/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31/12/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir. Diğer taraftan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 31/8/2024 tarihine kadar uzatıldığından 2024 yılı Ağustos ayı ve sonrasına ait aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süreleri içerisinde verilecek ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait primler de yine yasal süresi içerisinde ödenecektir.

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLECEK KAYNAKLAR

SGK web sitesi: https://www.sgk.gov.tr/

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170”

Sosyal güvenlik il ve merkez müdürlükleri,

SGK sosyal medya hesapları, Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlar, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz” ifadelerini kullandı.

En az 10 karakter gerekli